Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
 1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van Deco Trading BV, nader te noemen: “Deco Trading BV”. 1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij van Deco Trading BV wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Deco Trading BV, dan wel met de schriftelijke toestemming van Deco Trading BV worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht. 1.3 Alle offertes van Deco Trading BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Deco Trading BV en koper zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Deco Trading BV worden aanvaard. 1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover Deco Trading BV deze schriftelijk heeft bevestigd.
 1. Prijzen
2.1 Prijsopgaven van Deco Trading BV alsmede de met Deco Trading BV overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Deco Trading BV gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
 1. Levering
3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld. 3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst. 3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve Deco Trading BV hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen. 3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Deco Trading BV gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is Deco Trading BV nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
 1. Reclames
4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper ter zake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken. 4.2 Reclames worden door Deco Trading BV enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Deco Trading BV zijn ingediend. 4.3 Indien Deco Trading BV een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Deco Trading BV de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Deco Trading BV retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Deco Trading BV. Deco Trading BV is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde. 4.4 Koper dient de door Deco Trading BV geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames ter zake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Deco Trading BV zijn ingediend. 4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg. 4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voor zover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Deco Trading BV nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Deco Trading BV uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.
 1. Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Deco Trading BV zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd. 5.2 Van overmacht aan de zijde van Deco Trading BV is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Deco Trading BV na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Deco Trading BV of van een onderneming waarvan Deco Trading BV de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Deco Trading BV ontstaan. Deco Trading BV zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden. 5.3 Deco Trading BV is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Deco Trading BV is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen. 5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Deco Trading BV niet aansprakelijk.
 1. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Deco Trading BV geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten van de koper in de uitvoering c.q. nakoming van een overeenkomst door de koper volledig zijn voldaan. 6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Deco Trading BV gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Deco Trading BV heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Deco Trading BV zullen worden overgedragen. 6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Deco Trading BV gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade. 6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Deco Trading BV eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door bewerking en/of verwerking een ander product.
 1. Betaling
7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht. 7.2 Deco Trading BV is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Deco Trading BV zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Deco Trading BV gesloten overeenkomst. 7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan. 7.4 Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Deco Trading BV het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is Deco Trading BV gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Deco Trading BV (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 40,– exclusief btw.
 1. Opeisbaarheid en ontbinding
8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Deco Trading BV op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Deco Trading BV in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door Deco Trading BV geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten. 8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Deco Trading BV verschuldigde ten gevolge.
 1. Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens grove schuld is Deco Trading BV nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk. 9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Deco Trading BV is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Deco Trading BV wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Deco Trading BV geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt. 9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Deco Trading BV en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing. 10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van Deco Trading BV is gelegen.    
 1. Minimale bestelafname, verzendkosten & betalingswijze
Nederland Transportkosten: € 50.- Gratis verzenden voor orders vanaf € 395,- excl. btw (m.u.v. de waddeneilanden) Betalingsvoorwaarden: iDEAL of vooruitbetaling per bank.   België en Luxemburg Transportkosten: € 75.- Minimum orderbedrag:  € 500,- Gratis verzenden voor orders vanaf € 750.- Leveringsvoorwaarden: Franco DAP Betalingsvoorwaarden: iDEAL of vooruitbetaling per bank.   Duitsland Transportkosten: € 75.- Minimum orderbedrag:  € 500,- Gratis verzenden voor orders vanaf € 1000.- Leveringsvoorwaarden: Franco DAP Betalingsvoorwaarden: vooruitbetaling per bank.   Overige landen binnen Europa (EU) Minimum orderbedrag € 1.500,-, leveringsvoorwaarden per land op te vragen. Betaling: Vooruitbetaling (tenzij anders overeengekomen) Landen buiten Europa (buiten EU) Minimum orderbedrag € 2.500,-, leveringsvoorwaarden: Exworks. Betaling: Vooruitbetaling  
 1. Levertijden
De levertijden zullen gemiddeld tussen de 5 en 10 werkdagen liggen*. Dit kan enigszins afwijken door seizoen drukte of andere omstandigheden. Tijdens feestdagen hebben wij aangepaste levertijden!  
 1. Prijzen
Op onze webshop zijn standaardprijzen vermeld. Eventuele kortingen worden later verwerkt.
 1. Webshop
Op onze webshop zijn artikelen te vinden die momenteel voorradig zijn.
 1. Vragen?
Neem contact met ons op: +31(0)251-227 599  of info@deco-trading.nl   *Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing.